Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


βιβλιογραφία.για.τα.λήμματα.του.wiki

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΤΟΥ WIKI

Λήμμα: Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. - Σημεία θεματικής πρόσβασης με λίστες και tagclouds

Βιβλιογραφία:

Kakali, C. and Papatheodorou, C. (2010). Could social tags enrich the library subject index? [paper availaeble here http://eprints.rclis.org/14775/1/could_tags_Lida2010v2.3.pdf] (Ανακτήθηκε31/7/2013)

Kakali, C. and Papatheodorou, C. (2011). The exploitation of social tagging in libraries. In First Workshop on Digital Information Management, Corfu, Greece, 30-31 March. <http://eprints.rclis.org/15850/> (Ανακτήθηκε19/6/2013)

Kipp, M. E.I. (2008). Searching with tags: do tags help users find things?. In 10th International Conference of the International Society for Knowledge Organization, Montreal, Quebec, Canada, 5-8 August. <http://eprints.rclis.org/12247/> (Ανακτήθηκε 8/7/2013)

Kipp, M.E.I. (2011). User, author and professional indexing in context: an exploration of tagging practices on CiteULike / Le contexte de l'indexation des usagers, des créateurs et des professionnels : une exploration des pratiques d'étiquetage social sur CiteULike. Canadian Journal of Information and Library Science, 30 (1), 17-48. <http://eprints.rclis.org/14867/1/kipp-2011-userauthorindexerlis-cjils351.pdf> (Ανακτήθηκε22/5/2013)

Macgregor, G. and McCulloch, E. (2006). Collaborative tagging as a knowledge organisation and resource discovery tool. Library Review, 55 (5), 291 – 300. [preprin available here http://eprints.rclis.org/7251/] (Ανακτήθηκε24/6/2013)

Montalvo Montalvo, M. (2011). LCSH, Fast y delicious: vocabularios normalizados y nuevas formas de catalogación temática.Anales de Documentación, 14 (1). <http://eprints.rclis.org/15496/> (Ανακτήθηκε31/7/2013)

Noruzi, A. (2007). Folksonomies: Why do we need controlled vocabulary?. Webology, 4 (2). <http://www.webology.org/2007/v4n2/editorial12.html> (Ανακτήθηκε20/3/2013)

Rodríguez Yunta, L. (2009). Etiquetado libre frente a lenguajes documentales. Aportaciones en el ámbito de Biblioteconomía y Documentación. In IX Congreso ISKO-España, Valencia (Spain), 11-13 March.

Κλωνάρη, Ι., Κακάλη, Κ., & Σπυροπούλου, Κ. (2010). Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο. Στο Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας - 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σ. 255-271. Αθήνα: Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου.

Λήμμα: θεματική ευρετηρίαση: χρηστοκεντρική προσέγγιση

Βιβλιογραφία:

Albrechtsen, H. (1993). Subject analysis and indexing: from automated indexing to domain analysis. The Indexer, 18, 219–224.

Hjorland, B. (1997). Information seeking and subject representation: an activity–theoretical approach to information science. Westport, CT: Greenwood Press.

Hjorland, B. (2002). Domain analysis in information science: eleven approaches––traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58, 422–462.

Langridge, D. W. (1976). Classification and Indexing in the humanities. London: Butterworths.

Mai, J.-E. (2005). Analysis in indexing: document and domain centered approaches. Information Processing and Management, 41, 599-611.

Swift, D. F., Winn, V. A., & Bramer, D. A. (1979). A sociological approach to the design of information systems. Journal of the American Society for Information Science, 30, 215–223.

Tibbo, H. R. (1994). Indexing for the humanities. Journal of the American Society for Information Science, 45, 607–619.

Wilson, P. (1968). Two kinds of power: an essay on bibliographic control. Berkeley: University of California Press.

Λήμμα: Φυσική γλώσα ευρετηρίασης / μηελεγχόμενολεξιλόγιο

Βιβλιογραφία:

Cousins S. -A. (1992). Enhancing subject access to opacs: controlled vocabulary vs natural language. Journal of Documentation, 48 (3), 291 – 309.

Martín-Gavilán, C. (2009).Temas de Biblioteconomía: lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación. Encabezamientos de materia, descriptores y tesauros. <http://eprints.rclis.org/14817/> (Ανακτήθηκε25/7/2013)

Méndez, E. and Moreiro González, J.- A. (1999). Lenguaje natural e indización automatizada. Ciencias de la Información, 30 (3), 11-24. <http://eprints.rclis.org/12685/> (Ανακτήθηκε 31/7/2013)

Λήμμα: Ελεγχόμενο λεξιλόγιο

Βιβλιογραφία:

Cousins S. -A. (1992). Enhancing subject access to opacs: controlled vocabulary vs natural language. Journal of Documentation, 48 (3), 291 – 309.

Laguens García, J.-L. (2006). Tesauros y lenguajes controlados en Internet. Anales de Documentación, 9, 105-121. <http://eprints.rclis.org/12079/1/ad0907.pdf> (Ανακτήθηκε11/6/2013)

Martín-Gavilán, C. (2009).Temas de Biblioteconomía: lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación. Encabezamientos de materia, descriptores y tesauros. <http://eprints.rclis.org/14817/> (Ανακτήθηκε 25/7/2013)

Montalvo Montalvo, M. (2011). LCSH, Fast y delicious: vocabularios normalizados y nuevas formas de catalogación temática.Anales de Documentación, 14 (1). <http://eprints.rclis.org/15496/> (Ανακτήθηκε31/7/2013)

Noruzi, A. (2007). Folksonomies: Why do we need controlled vocabulary?. Webology, 4 (2). <http://www.webology.org/2007/v4n2/editorial12.html> (Ανακτήθηκε20/3/2013)

Rodríguez Yunta, L. (2012). Control de autoridades, una herramienta desaprovechada en los sistemas de recuperación. Anuario ThinkEPI, 6, 240-243. <http://eprints.rclis.org/17012/1/240-243-J1-Control-autoridades-Yunta-JA_Pastor-Agenjo.pdf> (Ανακτήθηκε25/6/2013)

Λήμμα: Γλώσσες ευρετηρίασης

Βιβλιογραφία:

Albrechtsen, H. (1993). Subject analysis and indexing: from automated indexing to domain analysis. The Indexer, 18, 219–224.

Baeza-Yates, R. and Ribeiro-Neto, B. (2007) Modern information retrieval, Pearson Education.

Baylin, E. N. (2005) Effective internet search: e-searching made easy, Baylin Systems.

Bradley, P. (2002) The advanced Internet searcher's handbook, London: Library Association Publishing

Chowdhury, G. G. (1999) Introduction to modern information retrieval, London: Library Association Publishing.

Civallero, E. (2005). Espinas ocultas: lenguajes documentales, ideologías negativas y revisiones. Fuentes del Congreso : Boletín de la Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional de Bolivia, 4 (20,) 212-213.

Convey, J. (1992) Online Information Retrieval: An Introductory Manual to Principles and Practice. 4th ed., London, Library Association Publishing.

Fadaie Araghi, G. (2005). Major problems in retrieval systems. Cataloging & Classification Quarterly, 40 (1), 43-53.<http://eprints.rclis.org/11391/> (Ανακτήθηκε31/7/2013)

Harter, Stephen P., (1986) Online Information Retrieval: concepts, principles and techniques. San Diego, Academic Press.

Hartley, R. J. et al., (1990) Online Searching: principles and practice. London, Bowker-Saur.

Martín-Gavilán, C. (2009).Temas de Biblioteconomía: lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación. Encabezamientos de materia, descriptores y tesauros. <http://eprints.rclis.org/14817/> (Ανακτήθηκε25/7/2013)

Othman, R. and Halim, N. S. (2004). «Retrieval features for online databases: common, unique and expected», Online Information Review, vol. 28, no. 3, pp. 200 – 210

βιβλιογραφία.για.τα.λήμματα.του.wiki.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/10/30 00:02 από avasil